Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Alternatyviojo ugdymo plėtrai reikalingi teisiniai dokumentai

Vykdant nacionalinį projektą „Alternatyvusis ugdymas“ ir bendrojo ugdymo mokyklose diegiant alternatyviojo ugdymo modelius buvo atlikta alternatyviojo ugdymo teisinio reglamentavimo analizė. Joje apibendrinami reikalingi teisiniai pokyčiai, siekiant toliau vystyti valstybinėse ir savivaldybių mokyklose produktyviojo mokymosi, tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir komunikacinį modelius. Analizė kartu yra ir tolesnio teisinio reglamentavimo pagrindas siekiant mokyklų atsinaujinimo ir dar vienu šaltiniu formuojant alternatyviojo ugdymo strateginius dokumentus.

Remiantis analize ir modelių diegimo mokyklose patirtimi parengti teisinių dokumentų pakeitimų projektai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas plėtoti alternatyvųjį ugdymą šalies mokyklose, tęsti išbandytų ugdymo modelių diegimą:

1) LRV nutarimo dėl Tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektas;

2) Produktyviojo mokymo organizavimo tvarkos aprašo projektas;

3) Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas;

4) Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas“ pakeitimo projektas;

5) Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ papildymo projektas.

Pastarieji teisės aktų pakeitimų projektai yra pateikti svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijai.

 

Produktyviojo mokymosi diegimo tyrimas

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Produktyviojo mokymosi modelio diegimo ypatumus ir pateikti įžvalgas apie pokyčius įvairiais lygmenimis mokyklose diegiant produktyvųjį mokymąsi.

„Produktyviojo mokymosi modelio diegimo Lietuvos mokyklose situacijos analizė“

I-oji tyrimo dalis. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija;

II-oji tyrimo dalis. Dr. Asta Lapėnienė, Dangira Lukšytė, Vytauto Didžiojo universitetas

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2